Προκήρυξη νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης δυο νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), συνολικού προϋπολογισμού 460 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη δράση είναι η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Το επενδυτικά σχέδια που έχουν το δικαίωμα να υποβληθούν, ξεκινούν από 20.000 € και φθάνουν μέχρι τα 200.000 €, ενώ το ύψος της επιδότησης (50% – 65%) καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις της εκάστοτε επιχείρησης.

Επιλέξιμες δαπάνες: Μηχανήματα – Εξοπλισμός 1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο 1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος. 1.4 Λοιπός Εξοπλισμός 1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό 2 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 3 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding 4 Ψηφιακή Προβολή  5 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες 5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού. 6. Μεταφορικά Μέσα 7 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια,Εφοδιαστική Αλυσίδα,Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),Περιβάλλον,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινάει στις 06/02/2019 

Η δεύτερη δράση είναι η «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» με συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: Α) στο λιανικό εμπόριο Β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης Γ) την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης Δ) κοινωνικής μέριμνας

Το επενδυτικά σχέδια που έχουν το δικαίωμα να υποβληθούν, ξεκινούν από10.000 € και φθάνουν μέχρι τα 150.000 €, ενώ το ύψος της επιδότησης ανέρχεται μέχρι 50%.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθΆ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ΄ελάχιστον:
  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  Παρεμβάσεις για:

  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
  • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Μεταφορικά μέσα
  • μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
  • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019

Λήξη Υποβολών : 19 Απριλίου 2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο